ANBI transparantiegegevens

 

A. Algemene gegevens

 

Naam ANBI:

Christelijke Gereformeerde kerk te Gorinchem

Telefoonnummer:

0183-625979

RSIN/Fiscaal nummer:

1962127

Website adres:

www.cgk-gorinchem.nl

E-mail:

scriba@cgk-gorinchem.nl

Adres:

Grote Haarsekade 58

Postcode:

4205 VK

Plaats:

Gorinchem

Postadres:

Notenlaan 88

Postcode:

4254 CG

Plaats:

Sleeuwijk

 

De Christelijke Gereformeerde kerk te Gorinchem is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde.

 

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

 

De kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:

                                                                                                                                             http://cgk.nl/project/de-kerkorde/

 

De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Christelijke Gereformeerde kerk te Gorinchem.


 

B. Samenstelling bestuur.

 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 6 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

 

De commissie van beheer/penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

 

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

 C. Doelstelling/visie.

De Christelijke Gereformeerde Kerken erkennen de Belijdenis des Geloofs van de gereformeerde kerken in Nederland, de Heidelbergse Catechismus en de Leerregels van de synode van Dordrecht, gehouden in 1618 en ’19 als de volledige uitdrukking van hun geloof. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar kerkelijk leven en haar financiën.

1 - De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland zijn overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Christelijke Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link:

                                                                                    http://cgk.nl/beleidsplan-christelijke-gereformeerde-kerken/

Op deze website vindt u de visie van onze gemeente:

                                                                            http://www.cgk-gorinchem.nl/index.php/over-ons-2/

 

 

 


 

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant(en) van onze gemeente wordt mede geregeld volgens advies van deputaten financiële zaken, ingevolge art. 4 bijlage 36 (art. 50 K.O.)

Op de hierna genoemde website vindt u het advies inzake de minimum predikantstraktementen en overige emolumenten voor de predikanten.

                                                             http://cgk.nl/predikantstraktementen-en-emolumenten-2016/

 

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in bijlage 48 (art 84 K.O.), daarbij wordt aangesloten bij de

‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

                                                                                                Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

 

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.

 

Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer, evangelisatiecommissie etc.

 

Een uittreksel van de belangrijkste gegevens kunt u vinden op onze website:

                                                                                                                                                     http://www.cgk-gorinchem.nl

 

 

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.


 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

begroting

rekening

rekening

 

2017

2017

2016

Baten kerk

 

 

 

Bijdrage gemeenteleden

€ 81.500

€ 81.817

€ 86.404

Rente inkomsten

€ 12.229

€ 12.587

€ 13.899

Overige inkomsten

€ 13.950

€ 12.913

€ 2.516

totaal baten (a)

€ 107.679

€ 107.317

€ 102.819

 

 

 

 

Lasten kerk

 

 

 

Besteding pastoraat (predikant/pastoraal werker)

€ 72.400

€ 70.124

€ 70.162

Besteding kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

€ 3.800

€ 4.033

€ 3.497

Bijdrage aan andere organen in de kerk

€ 15.356

€ 16.194

€ 15.275

Lasten kerkgebouwen (incl. afschrijvingen)

€ 22.980

€ 23.046

€ 23.023

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€ 550

€ 473

€ 388

totaal lasten (b)

€ 115.086

€ 113.870

€ 112.345

 

 

 

 

resultaat (a-b)

€ -7.407


€ -6.553

€ -9.526 

begroting

rekening

rekening

 

2017

2017

2016

Baten diaconie

 

 

 

Bijdrage gemeenteleden

€ 18.830

€ 22.190

 € 19.881

Rente inkomsten

€ 10

€ 2

 € 16

totaal baten (a)

€ 18.840

€ 22.192

€ 19.897

 

 

 

 

Lasten diaconie

 

 

 

Diaconaal werk in kerkelijke gemeente

€ 2.630

€ 1.649

 € 3.276

Afdracht diverse projecten

€ 16.486

€ 19.648

 € 18.097

Algemene kosten

€ 180

€ 182

 € 117

totaal lasten (b)

€ 19.296

€ 21.479

€ 21.490

 

 

 

 

resultaat (a-b)

€ -456

€ 713

€ -1.593

 


 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.