Wat wij doen

Christelijke Gereformeerde Kerk Immanuël, Gorinchem

Taakvelden

De gemeente is ingericht aan de hand van 5 taakvelden die elk een deel van het werk in de gemeente voor hun rekening nemen. We willen op deze manier zo breed mogelijk van ieders gaven en talenten gebruik maken.

Kerkenraad

Onze gemeente is op dit moment vacant. De kerkenraad bestaat uit de ouderlingen en diakenen. Gedurende deze vacante periode ondersteund ds. J. Bonhof onze gemeente.


Eén keer in de zes weken vergadert de kerkenraad. De belangrijkste taak van de kerkenraad is om leiding te geven aan het leven van de gemeente van Christus zoals we die samen mogen vormen. De meeste zaken worden besproken aan de hand van verslagen uit de verschillende taakvelden.


Naast het pastoraal team zijn er ook nog wijkdames die in de wijk bezoeken brengen aan hen die wat extra aandacht nodig hebben.

Pastoraat

In de gemeente functioneert een pastoraal team onder leiding van de ouderlingen . Ds. J, Bonhof ondersteund ook dit werk.

Zij dragen met elkaar de verantwoordelijkheid voor de pastorale zorg in de gemeente. Vier keer per jaar overlegt het team over pastorale zaken in de gemeente en wordt het bezoekwerk afgestemd.

Kringen

Pastoraat is niet alleen een taak van de ouderlingen. We leren van Jezus ook om te kijken naar elkaar.  Een belangrijk middel daarvoor zijn de kringen die in de gemeente actief zijn. Hier wordt niet alleen aan bijbelstudie gedaan of een onderwerp besproken, maar is ook tijd en aandacht voor elkaar en is er ruimte om voor elkaar te bidden.

Diaconaat

De diakenen houden zich bezig met het verlenen van hulp aan mensen in nood. Dat kan ver weg zijn, maar ook heel dichtbij. Zondags zamelen ze onze gaven in om daarmee concreet bij te dragen waar hulp nodig is. In de eigen stad ondersteunen we met de diaconie projecten.

Leefgemeenschap Zilt

The Mall

Het Inloophuis

Huis en Haard

Hope for Africa

Ook steunen de diakenen het werk van Hope voor Afrika, een project waarvoor Gertjan en Kate Flikweert vanuit onze gemeente zijn uitgezonden naar Oeganda.

Hope for Africa

Naar de kerk

Voor mensen die zelf niet meer naar de kerk kunnen zoeken de diakenen naar een oplossing.

Of door chauffeurs te regelen of door de mogelijkheid te bieden om thuis de kerkdienst via internet mee te maken.

Diaconale activiteiten

De diakenen krijgen bij het organiseren van verschillende activiteiten zoals een kerst- en paasmiddag hulp van de dames van Onderling Contact.

Koffieochtend

Elke laatste dinsdag van de maand zorgen de dames van Onderling Contact dat de kerk open is van 10.00-12.00 uur om gezellig bij elkaar te zijn rond een kopje koffie.

Giften

Giften bedoeld voor de diaconie kunnen worden de omschrijving van de bestemming worden overgemaakt op rekeningnummer NLRABO0359336876 t.n.v. de diaconie CGK Gorinchem.

Taakveld

Jeugdwerk

Oppas

Elke zondagmorgen tijdens de dienst in de zaal “Plexat”

Kindernevendienst

Groep 1 t/m 3 tijdens de morgendienst Vanaf groep 4 tijdens de middagdienst

Follow Me (next)

Op dinsdagavond voor jongeren die zich willen verdiepen in wat de Bijbel leert over geloven.

19:00-20:00 uur: 12 t/m 14 jaar 20:20-21:20 uur 15 t/m 17 jaar

Jeugdclub

Een keer in de 14 dagen op zondag na de morgendienst:  een gezellig samenzijn van de jongeren tussen de 12 en de 17 jaar.

Om 11 uur in de Rozenobel (Dukatenplein).

Diensten voor jong en oud

Op feestdagen hebben we diensten voor jong en oud. Dan blijven de kinderen in de kerk en begeleidt de band de dienst. In de liturgie wordt bij de keuze van de liederen en andere momenten rekening gehouden met de kinderen.

Jeugddiensten

Twee keer per jaar is er een jeugddienst die wordt voorbereid door de jeugd van Follow Me (next). Deze diensten worden gehouden in een gezamenlijke middagdienst. Vaak wordt een thema gekozen dat aan de orde geweest is op de Follow Me (next) avonden.

Veilig jeugdwerk

Het taakveld besteed naast de organisatie van alle activiteiten aandacht aan Veilig Jeugdwerk. Het is belangrijk dat kinderen en jongeren een veilige plek hebben. Dit raakt de manier waarop we in de kerk in woorden en in handelen met hen omgaan.

Taakveld

Beheer

Het taakveld beheer gaat over het beheer en het onderhoud van het kerkgebouw en het terrein om om het gebouw heen.

Daarnaast zorgt de commissie van beheer voor het beheer van de financiën van de kerk. Hiervoor wordt jaarlijks een begroting opgemaakt.
Kerkelijke bijdrage

De belangrijkste inkomstenbron komt via de vaste kerkelijke bijdrage van de leden van de gemeente binnen.

We proberen zoveel als mogelijk is naar draagkracht bij te dragen zodat we de kosten die we als kerk hebben met elkaar kunnen opbrengen.
Giften en legaten

Mocht u een financiële bijdrage aan de kerk willen leveren in de vorm van een gift dan kunt u die overmaken op rekeningnummer van de kerk: NL24INGB0000658994 t.n.v. Commissie van Beheer CGK Gorinchem.

Als u overweegt een legaat te bestemmen voor de kerk maakt u dan gebruik van het contactformulier onder “contact”.
Taakveld

Missionaire Kerk

Het taakveld missionair houdt zich bezig met de opdracht om als kerk de boodschap van Gods liefde naar buiten toe uit te dragen.

Het gaat dan niet alleen om woorden maar ook om wie we – gedreven door de liefde van Jezus – zijn voor de mensen om ons heen. Het taakveld wil daarbij zoveel als mogelijk is de hele gemeente betrekken.

Open kerk

In de regel is de kerk op maandag, woensdag en vrijdag in de ochtend open van 8.30-11.30 uur.

Om 9.00 uur ben je welkom om met elkaar in gebed te zijn voor persoonlijke noden, maar ook voor de kerk, voor de wijk en voor de stad.
[calendar id=”163″]

We zijn als gemeente betrokken bij KLiK Gorinchem, een beweging van christenen uit de stad die zich inzetten om statushouders te helpen zich thuis te gaan voelen in de stad en hen te helpen bij de integratie.

Naar website KLiK Gorinchem

wekelijkse sportavond

maandelijkse maaltijd in ons kerkgebouw

maandelijkse samenkomst in ons kerkgebouw

Rommelmarkt

Elk voorjaar is er een rommelmarkt rond en in de kerk, met op het grasveld voor de kerk allemaal activiteiten voor de kinderen in samenwerking met Superkids

Naar website Super Kids

Kerstviering

Met de kerst wordt via de St. Ontmoeting een uitnodiging voor alle samenkomsten verzorgd in de plaatselijke krant.

In onze kerk is er op kerstavond altijd een bijzondere viering om 20.00 uur.

Atlethes in Action

In de zomerperiode wordt in de Haarwijk altijd een sportweek van Athletes in Action verzorgd.

Vanuit het taakveld wordt deze activiteit ondersteund en zijn we erbij betrokken. Naar website Atlethes in Action